PŘIHLÁSITFacebook

 

O KOALECO SE DĚJEMOJE KOALA

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

2.       Z jakých zdrojů máme vaše osobní údaje?

Základním zdrojem údajů o vás jste samozřejmě jen vy osobně. Mezi údaje pocházející od vás řadíme například ty, které jste nám sdělil v evidenčním listu, v on-line formuláři poptávky, při telefonických hovorech nebo v e-mailu, který jste nám zaslal.

 

3.       Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Údaje, o které vás žádáme, opravdu nezbytně potřebujeme, protože nám sběr těchto údajů ukládá nejen zákon (např. rodné číslo pro účely identifikace nebo údaj o daňové rezidenci), ale také proto, abychom vás mohli kontaktovat kvůli provozním změnám, aktivitám školky, výskytu nemoci, nenadálé změně zdravotního stavu dítěte v průběhu dne. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vás zařadit do evidence z důvodu možného ohrožení ostatních pracovníků a klientů školky. V některých případech je poskytnutí vašich dalších osobních údajů zcela na vás a vždy jste informováni o tom, k čemu tyto údaje potřebujeme. Jedná se například o registraci na jednorázovou aktivitu, jako například (focení dětí, divadélko, odpolední kroužky apod.)

 

4.       Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje samozřejmě máme po celou dobu, po kterou vám poskytujeme naše služby. Po skončení naší spolupráce sice významně omezíme jejich použití, zcela je však nevymažeme, pokud si to výslovně nepřejete. Pokud jste nás kontaktovali pouze za účelem poptávky po službách KOALY a nedošlo ke vzájemné dohodě, pak tyto kontakty neukládáme. V některých případech je můžeme uchovávat pro pozdější využití, například v případě, kdy dítě pro které poptáváte naše služby nedosáhlo věku pro přijetí do školky.

 

5.       Jak se staráme o bezpečnost vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

6.       Komu vaše osobní údaje můžeme předávat?

K předávání vašich osobních údajů dochází pouze v rozsahu zákonných pravidel. Můžete si přitom být jisti, že v žádném případě s vašimi údaji neobchodujeme. Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

·        Státním a regulatorním institucím, resp. policii, finančnímu úřadu, pokud existuje oprávnění

·        Vašemu lékaři, lékaři dítěte, hygienické stanici v případě epidemie ve školce

·         Účetní společnosti, ta eviduje jména, adresy, bankovní účty z vystavených faktur a plateb

 

7.       Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 

·        Právo na přístup ke svým údajům – abyste si mohl/a ověřit, jaké údaje o vás zpracováváme, máte právo na přístup ke svým osobním údajům

·        Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

·        Právo na výmaz osobních údajů – vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co jsme ztratili oprávnění k jejich zpracování. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.

Úpravu osobních údajů nebo jejich vymazání lze požadovat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

8.       Co publikujeme na Facebook a webové stránky KOALY a proč?

Několikrát do měsíce udržujeme kontakt se svými fanoušky (potenciálními klienty i rodiči dětí) tak, že publikujeme informace o tom, co se děje v KOALE. Příspěvky nikdy neobsahují osobní údaje dětí, výjimečně věk, nikoliv jméno. Příspěvky tvoří z větší části reálné fotografie z běžného provozu ve školce, kroužků, oslav narozenin.
Výslovným souhlasem s výše uvedenými pravidly GDPR, které uplatňujeme ve školce, souhlasíte se zveřejněním fotografií, které používáme pro účely marketingu a prezentace na sociální síti Facebook a na webových stránkách KOALY.
V případě, že bychom chtěli fotografii použít jinak, např. venkovní reklama, banner apod., vždy si od vás vyžádáme výslovný souhlas k těmto účelům. Svůj souhlas s uveřejněním fotografie můžete vždy částečně nebo úplně odvolat.